Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Zleceniobiorca – firma Signator Andrzej Stachura.
Zleceniodawca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez firmę Signator Andrzej Stachura.
Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Signator Andrzej Stachura, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania w przypadku reklamacji.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi zasadami współpracy dotyczącymi świadczenia usług przez firmę Signator Andrzej Stachura i w całości je akceptuje.
Korzystając z usług oferowanych przez Signator Andrzej Stachura, Zleceniodawca zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych niezbędnych do realizacji zlecenia. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązuje się nie udostępniać danych swoich klientów osobom postronnym. Dane wykorzystywane są jedynie w celu właściwej realizacji i rozliczenia zleceń, kontaktów niezbędnych przy ich realizacji oraz informowania kontrahentów o wszelkich istotnych zmianach w ofercie oraz działaniach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podstawie Ustawy z dn. 25 sierpnia 2001 r. o zmianie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087). Ponadto, Zleceniodawca ma prawo do zmiany danych w celu ich aktualizacji, uściślenia, poprawy lub całkowitego usunięcia z bazy kontrahentów firmy Signator Andrzej Stachura w dowolnym momencie, poprzez złożenie stosownej prośby w formie pisemnej.
§ 2. ZAMAWIANIE TOWARÓW I USŁUG
Zamawianie towarów i usług rozpoczyna się poprzez pisemną akceptację formularza zlecenia. Zamówienie stanowi formę umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą i jest równoznaczne z powstaniem zobowiązania finansowego z tytułu jego realizacji. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz aktualnej oferty w dniu, w którym zostało ono złożone.
§ 3. USŁUGI PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
1. Definicja zakresu usług projektowania graficznego
Zawarte w cenie podstawowej usługi przewidują opracowanie ogólnej koncepcji projektu, sformatowanie i rozmieszczenie elementów graficznych na stronie (ilustracje, zdjęcia, rysunki), zaproponowanie grafiki ozdobnej oraz tła, a także zaaranżowanie całości projektu do czytelnej i efektownej postaci. Zleceniodawca otrzymuje 1 indywidualną propozycję projektową z maksymalnie 2 poprawkami wraz z przygotowaniem do druku, z wykorzystaniem materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę. Za każdą kolejną poprawkę doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy.
Przed rozpoczęciem prac projektowych zleceniodawca zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 40% ceny wyjściowej projektu.
2. Zasady i wymagania dotyczące dostarczanych materiałów do projektu
Zleceniodawca zamawiając wykonanie projektu zobowiązany jest dostarczyć komplet wszelkich materiałów w spójnej i czytelnej formie, do których zalicza się:
cały, zredagowany tekst, który powinien znaleźć się w projekcie (treść, slogany/hasła reklamowe, informacje teleadresowe i inne), dostarczony w postaci elektronicznej (.txt, .doc, .rtf, e-mail) możliwej do edycji; jeśli tekst dostarczony jest w postaci papierowej, dodatkowo doliczana jest opłata za przepisywanie tekstu; w przypadku wersji językowych, Zleceniodawca zobowiązany jest do dostarczenia/przesłania tłumaczenia;
zdjęcia, obrazy, mapy, grafiki, loga i inne materiały do wykorzystania w projekcie, dostarczone w postaci elektronicznej; minimalna rozdzielczość dostarczanych zdjęć nie powinna być mniejsza niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych); logo w jednym z formatów wektorowych/skalowanych: .cdr, .pdf, .eps, .ai; w przypadku dostarczenia logo w formacie .jpg, .bmp, .tif, Zleceniodawca musi mieć na uwadze, że zostanie ono umieszczone na projekcie wraz z białym tłem, a w przypadku potrzeby usunięcia białego tła, zostanie doliczona dodatkowa opłata;
Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań dotyczących ogólnego wyglądu projektowanego materiału, kolorystyki itp. Koncepcja projektu musi być dobrze przemyślana, a wszystkie materiały dostarczone przez Zleceniodawcę do jego wykonania muszą być ostateczne i dokładnie sprawdzone.
Wszelkie uwagi podane na wstępie umożliwią sprawne wykonanie projektu bez zbędnego nakładu czasu i pracy obu stron na ewentualne poprawki. Każda zmiana materiałów w trakcie projektowania lub po wykonaniu projektu w całości, spowoduje zwiększenie nakładu pracy, przez co jednocześnie wzrost ceny podstawowej projektu podanej w pierwotnej ofercie.
3. Usługi graficzne płatne dodatkowo:
przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
wykonywanie zdjęć produktów dostarczonych przez Zleceniodawcę
wyszukiwanie zdjęć, grafik itp. na darmowych i płatnych serwisach internetowych; ceny zdjęć, grafiki itp. z płatnych serwisów są ustalane indywidualnie
skanowanie
wycinanie, wycinanie z tła
wektoryzacja logo
fotomontaże, zaawansowana obróbka cyfrowa/graficzna zdjęć, grafik
rysowanie prostych i złożonych form wektorowych np. rysunków, symboli, piktogramów itp.
rysowanie mapek dojazdowych i innych
praca projektowa w obecności Zleceniodawcy – koszt projektowania liczony jest dodatkowo, niezależnie od ceny podanej w ofercie; koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny, jedynie w przypadku wykonywania projektu w obecności Zleceniodawcy od początku do końca trwania prac projektowych.
4. Zasady dostarczania poprawek:
Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dostarczoną gotową wersją projektu, sprawdzić treść oraz ogólny wygląd projektu. W przypadku zastrzeżeń, Zleceniodawca zobowiązany jest przygotować w punktach spójną i czytelną listę poprawek do naniesienia, przesłaną w całości e-mailem lub dostarczoną bezpośrednio do Zleceniobiorcy. Jeśli Zleceniodawca przesyła poprawki na raty, redaguje je w sposób chaotyczny i nieczytelny lub też kolejne nanoszone poprawki są sprzeczne z wcześniej wskazanymi, to naliczane są dodatkowe opłaty zgodnie z wykonanym nakładem pracy grafika.
Każda zmiana założeń lub koncepcji w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i jednocześnie wzrost ustalonej ceny podstawowej.
W przypadku gdy Zleceniodawca nie określi kolejnych poprawek w terminie do 14 dni od momentu przesłania aktualnego projektu do akceptacji, projekt zostaje zamknięty, a Zleceniodawca obciążony zostanie kosztami wykonanych już prac projektowych w wysokości wpłaconej zaliczki.
5. Akceptacja projektu
Zleceniodawca zobowiązany jest do bardzo dokładnego sprawdzenia całej treści zarówno pod kątem błędów redaktorskich i rzeczowych, jak i wyglądu każdej kolejnej nadesłanej wersji. Jeśli Zleceniodawca nie wnosi żadnych poprawek, przesyła akceptację otrzymanego wzoru e-mailem lub podpisuje akceptację w siedzibie firmy Signator.
Akceptacja projektu do druku jest równoznaczna z zakończeniem procesu dodawania zmian ostatecznie. Za wszelkie późniejsze korekty, doliczana jest dodatkowa opłata w zależności od statusu zlecenia oraz wymaganego nakładu pracy. Zleceniodawca po akceptacji projektu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, których nie wskazano na etapie projektowania.
Jeśli Zleceniodawcę przed akceptacją projektu nie będzie satysfakcjonowała żadna
z proponowanych opcji projektowych oraz nie wyrazi chęci dalszej współpracy przy zleceniu, zobowiązany jest do przesłania maila na adres biuro@signator.pl bądź dostarczenia pisma do Zleceniobiorcy z oświadczeniem o rezygnacji ze współpracy wraz z informacją, że nie wykorzysta żadnej z przesłanych koncepcji projektowych, ani fragmentów żadnej z nich do przygotowania innego projektu.
W przypadku rezygnacji z usług Zleceniobiorcy, wpłacona przez zleceniodawcę zaliczka w wysokości 40% wyjściowej ceny projektu nie podlega zwrotowi. Rezygnacja z usługi powinna być złożona w formie pisemnej przed akceptacją projektu.
6. Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę
Zleceniodawca zamawiający wykonanie projektu oświadcza, że wszelkie dostarczone Zleceniobiorcy materiały wykorzystywane do realizacji projektu są jego własnością lub ma prawo je wykorzystywać. W przypadku gdy dostarczone materiały są sprzeczne z ustawą o prawie autorskim (są czyjąś własnością, wykorzystywaną bez zgody ich właściciela), pełną odpowiedzialność ponosi Zleceniodawca. Zleceniobiorca ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę, jeśli istnieje podejrzenie, że są wykorzystywane niezgodnie z prawem.
7. Prawa autorskie do wykonanego projektu
Zgodnie z Ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83), plik źródłowy projektu stanowi własność Zleceniobiorcy. Zleceniodawca może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnie wyższej. W przypadku, gdy Zleceniodawca zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania dowolnych zmian z pominięciem Zleceniobiorcy, zobowiązany jest do wykupienia praw autorskich.
Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Zleceniodawcy do pozyskania plików źródłowych (skład w programie do montażu elektronicznego np. CorelDraw, Adobe Photoshop). Zleceniobiorca zarchiwizuje wykonane dla Zleceniodawcy projekty graficzne bezpłatnie i w razie potrzeby udostępni Zleceniodawcy do ponownego wykorzystania w celach projektowych.
8. Terminy realizacji projektów graficznych
Terminy realizacji liczone i podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Wykonanie projektu graficznego następuje do 5 dni roboczych od daty dostarczenia wszelkich, kompletnych materiałów niezbędnych do wykonania projektu. Zleceniobiorca zastrzega sobie jednak prawo do wydłużenia terminu wykonania projektu w zależności od stopnia jego skomplikowania.
§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zleceniobiorca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby wykonać zlecenie jak najlepiej, zapewniając najwyższą jakość oferowanych usług.
Pliki dostarczane przez Zleceniodawcę muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w „Zasadach przygotowania plików do druku” dostępną na stronie www.signator.pl.
Pliki uszkodzone, nie otwierające się poprawnie, niemożliwe do zaimportowania, zapisane w nieobsługiwanym formacie lub zawirusowane nie zostaną dopuszczone do realizacji zlecenia.
O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę telefoniczne lub za pośrednictwem poczty e-mail.
Zleceniobiorca każdorazowo dokłada należytej staranności przy sprawdzaniu dostarczanych plików do druku, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezauważone błędy wynikające ze strony Zleceniodawcy.
Wszelkie ingerencje w nadesłane przez Zleceniodawcę pliki, wynikające z ich nieprawidłowego przygotowania, wiążą się z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika, o czym Zleceniodawca jest informowany pisemnie przed przystąpieniem do poprawy plików.
W przypadku dopuszczenia druku na materiale powierzonym przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt produktu, zabrudzenia, uszkodzenia itp., które zostaną ujawnione podczas druku. W takiej sytuacji druk może zostać wstrzymany, a Zleceniodawca zostaje powiadomiony, że nie ma możliwości wykonania produkcji według wcześniej ustalonych zasad.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami Zleceniodawcy a faktycznym wydrukiem. Jakość druku jest ściśle związana z parametrami plików graficznych wykorzystanych przy projektowaniu produktu, w szczególności z ich profilem kolorów, rozdzielczością oraz stopniem kompresji. Zleceniobiorca nie odpowiada za słabszą jakość wydruków wynikającą z tych parametrów. Podstawą do zakwestionowania jakości wydruków nakładowych wykonanych przez Zleceniobiorcę jest tylko i wyłącznie wydruk próbny wykonany w drukarni, zaakceptowany przez Zleceniodawcę.
Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo i indywidualnie ustalany ze Zleceniodawcą.
Termin realizacji zlecenia liczony jest od dnia jego złożenia i podpisania formularza zlecenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji materiałami, informacjami itp.
Termin oraz sposób odbioru zamówienia podany jest w formularzu zlecenia. Ulega on wydłużeniu w przypadku zmiany zakresu zlecenia lub poprzez niedopatrzenia i zmiany leżące po stronie Zleceniodawcy.
Ustalony termin realizacji zlecenia ulega automatycznemu wydłużeniu w przypadku, gdy Zleceniodawca dostarczy błędnie przygotowane lub niekompletne pliki do druku.
Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie terminu odbioru lub wysyłki spowodowane siłami wyższymi, niezależnymi od Zleceniobiorcy. Jednocześnie Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o wystąpieniu przyczyn od niego niezależnych. W powyższych sytuacjach Zleceniodawcy przysługuje prawo do otrzymania wyjaśnień ze strony Zleceniobiorcy oraz do ustalenia nowego terminu realizacji zlecenia.
§ 5. CENY I PŁATNOŚCI
Ceny projektów oraz usług są zgodne z cennikiem firmy Signator Andrzej Stachura dostępnym na stronie www.signator.pl bądź indywidualnymi kalkulacjami przesyłanymi do Zleceniodawcy drogą mailową.
Kalkulacje wykonywane są zgodnie ze specyfikacją dostarczaną przez Zleceniodawcę.
Zleceniodawca oświadcza, że jest poinformowany o cenie usługi przed złożeniem zamówienia, które akceptuje poprzez podpisanie odpowiedniego formularza zlecenia.
Ustalona cena usługi może ulec zmianie w przypadku wprowadzania modyfikacji ustalonych wcześniej parametrów do zlecenia.
W przypadku, kiedy Zleceniodawca składa zamówienie usługi w drukarni po raz pierwszy lub wartość złożonego przez Zleceniodawcę zamówienia przekracza kwotę 2 000,00 zł/netto, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 40% wartości netto zamówienia. Pozostała do zapłaty kwota zostanie uregulowana w wyznaczonym terminie licząc od daty wystawienia faktury, o ile wcześniej nie ustalono inaczej.
Płatności przyjmowane są w formie gotówkowej. Odroczony termin płatności ustalany jest indywidualnie dla każdego zlecenia i dotyczy stałych klientów firmy Signator Andrzej Stachura.
W przypadku wycofania się Zleceniodawcy z realizacji zamówienia, zobowiązany jest on pokryć poniesione przez Zleceniobiorcę koszty związane z realizacją tego zlecenia w wysokości 40% jego wartości netto.
Płatności za zlecenia, których wartość nie przekracza kwoty 100,00 zł/netto, rozliczane są w formie gotówkowej dla każdego klienta.
W przypadku przekroczenia przez Zleceniodawcę ustalonego terminu płatności, Zleceniobiorca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę oraz obciążenia płatnika wszelkimi wynikającymi z tego faktu kosztami.
Zleceniodawcy mogą ubiegać się o odroczony termin płatności (kredyt handlowy) w przypadku:
-zrealizowania 1 zamówienia Zleceniodawca może otrzymać termin płatności 7 dni,
-zrealizowania 3 zamówień Zleceniodawca może otrzymać termin płatności 14 dni.
Warunkiem uzyskania odroczonego terminu płatności jest dostarczenie Zleceniobiorcy kopii dokumentów rejestracyjnych firmy, tj. KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenie nadania numeru NIP i REGON oraz upoważnienia do wystawiania przez Zleceniobiorcę faktur bez podpisu odbiorcy.
Odroczone terminy płatności (kredyty handlowe) przysługują tylko i wyłącznie Zleceniodawcom, którzy nie zalegają z płatnościami wobec Zleceniobiorcy. W przypadku opóźnienia w płatności przekraczającej 7 dni, Zleceniodawca traci prawo do kredytu handlowego i może być obsługiwany tylko i wyłącznie w trybie płatności gotówką przy odbiorze zamówienia. Przywrócenie kredytu handlowego leży w gestii Zleceniobiorcy i nie następuje automatycznie po uregulowaniu zaległych należności.
Za termin płatności uznaje się dzień zaksięgowania płatności na koncie Zleceniobiorcy. W szczególnych przypadkach Zleceniobiorca może zażądać od Zleceniodawcy przedpłaty na konto przed zrealizowaniem zlecenia.
§ 6. DOSTAWA I TRANSPORT
Zleceniobiorca uznaje ustalony termin dostawy za przybliżony, a nie ostateczny.
Odbiór towaru następuje własnym transportem Zleceniodawcy z zakładu produkcyjnego Zleceniobiorcy przy ul. Dmowskiego 6A w Sosnowcu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub jest dostarczany do Zleceniodawcy przez dostawcę Zleceniobiorcy. Wszelkie koszty transportu pokrywa Zleceniodawca.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru bez uprzedzenia w momencie nie wywiązania się z zobowiązań finansowych Zleceniodawcy względem Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane przez spedytorów, ani też za ewentualne uszkodzenia przesyłek powstałe w czasie transportu.
Przyjmując towar od firmy spedycyjnej, Zleceniodawca zobowiązany jest dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera, a w przypadku zauważenia śladów otwarcia paczki lub jakichkolwiek jej uszkodzeń, do odnotowania zaistniałego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.
Ceny przesyłek i transportu ustalane są indywidualnie do każdego zlecenia.
§ 7. REKLAMACJE
Zleceniodawca zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia towaru pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem.
W razie zauważenia niezgodności, Zleceniodawca winien zgłosić pisemnie Zleceniobiorcy protokół reklamacyjny w terminie do 7 dni od daty odbioru lub dostawy towaru.
Zleceniobiorca ma 14 dni na rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji, Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzupełnienia braków, naprawy lub wymiany wadliwych towarów.
Zleceniobiorca nie akceptuje roszczeń dotyczących wyrównania szkód powstałych w wyniku zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru przez Zleceniodawcę, niemożności wykonania świadczenia, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawarciu umowy.
Towar zgłoszony do reklamacji powinien być dostarczony osobiście przez Zleceniodawcę lub przesłany za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
Reklamacji podlega wadliwa część produktu, która weryfikowana jest na podstawie zlecenia oraz plików dostarczonych przy składaniu zamówienia.
Reklamacje dotyczące jakości produktu będą rozpatrywane negatywnie, jeśli Zleceniodawca nie dostarczy 100% reklamowanego nakładu.
Reklamacji nie podlegają produkty noszące znamiona jakiejkolwiek ingerencji Zleceniodawcy.
Pozytywnie rozpatrzone reklamacje realizowane będą na podstawie plików źródłowych dostarczonych przez Zleceniodawcę, bez możliwości wprowadzania zmian projektowych.
Usługa wykonana w ramach reklamacji jest bezpłatna. Strony wyłączają inne roszczenia Zleceniodawcy w stosunku do Zleceniobiorcy.
§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy lub jej części bez jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku nie realizowania przez Zleceniodawcę warunków umowy lub jej części, wstrzymania płatności, bankructwa firmy bądź postawienia Zleceniodawcy w stan likwidacji lub rozwiązania.
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie , zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych „Ogólnych warunków współpracy” załatwiane będą w drodze polubownych uzgodnień pomiędzy stronami. W przypadku braku porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.